کسب رتبه ۲ دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ارزیابی عملکرد فنی نمونه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس)

با توجه به ضرورت تجمیع اطلاعات بیماران کل کشور و ارائه راه کارهایی مبنی بر یکپارچگی داده های بیماران جهت  بهره برداری علمی و پژوهشی در سطح کلان ، سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طراحی و نمونه سامانه سپاس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال ۱۳۹۱ نصب و راه اندازی گردید.

بر اساس نتایج بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی از نظر کیفیت و نحوه نگهداری نمونه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت از سوی گروه نظارت و استاندارد دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان در اسفند ۱۳۹۵ ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین موفق به کسب رتبه ۲ در بین ۴۹ دانشگاه دارای نمونه سپاس گردید. در این ارزیابی امتیاز کل دانشگاه ۹۳٫۶۱ از ۱۰۰ می باشد.