برگزاری کارگاه آموزشی تغییر قالب زیرپرتال های دانشگاه

کارگاه های آموزشی تغییر قالب با دو عنوان و برای ۶ گروه هدف برگزار گردید.

آموزش معرفی قالب جدید

  • تعداد ۶ جلسه ۶ ساعته

(گروه دانشکده، معاونت، بیمارستان، شبکه ها ، مراکز تحقیقاتی و سایر مراکز)

 

پیاده سازی و انتقال محتوا از قالب قدیم به قالب جدید

  • تعداد ۶ جلسه ۶ ساعته

جلسه پیاده سازی و رفع اشکال

 

تاریخ کارگاه پیاده سازی تاریخ کارگاه آموزشی عنوان گروه
۹۶/۷/۴ ۹۶/۶/۲۸ معاونت ها
۹۶/۷/۶ ۹۶/۶/۳۰ سایر مراکز
۹۶/۷/۱۸ ۹۶/۷/۱۱ شبکه های بهداشتی
۹۶/۷/۲۰ ۹۶/۷/۱۳ بیمارستان ها
۹۶/۷/۲۳ ۹۶/۷/۱۶ مراکز تحقیقاتی
۹۶/۸/۲ ۹۶/۷/۲۵ دانشکده ها و روابط عمومی