جلسه همفکری جهت الکترونیکی شدن فرایند ها در معاونت درمان و بهداشتی

darman-2

برگزاری جلسه همفکری جهت الکترونیکی شدن فرایند ها در معاونت های درمان و بهداشتی دانشگاه

اولین دوره بازدید و جلسه همفکری از مراکز تابعه دانشگاه جهت بررسی وضعیت وبومتریکس زیرپورتال ها  و الکترونیکی شدن فرایند ها ، در تاریخ ۱۷ و ۱۹ /۹/۹۳ از معاونت های  درمان و بهداشتی دانشگاه انجام پذیرفت.

این جلسات باحضور مدیران و کارشناسان موضوعی معاونت ها، رابطین زیرپورتال ها ، سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و کارشناس پورتال واحد فناوری دانشگاه برگزار گردید.

درابتدا وضعیت زیرپورتال بر اساس شاخص های وبومتریکس و درج محتوا در چند ماه اخیر بررسی گردید و در ادامه درخصوص چرخه نحوه الکترونیکی شدن برخی از فرایند ها تبادل نظر  و همفکری گردید.

واحد آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود فایل : kargah m behdashi and darman