برگزاری کارگاه آموزش سامانه Eprints

به منظور بارگذاری مطالب علمی و آموزشی تولید شده توسط کارشناسان مراکز تابعه دانشگاه در سامانه Eprints ،کارگاه آموزشی در تاریخ ۹۴/۲/۲۸ جهت آموزش به کلیه کارشناسان زیرپورتال ها برگزار شد.

در این کارگاه ضمن معرفی بخش های مختلف سامانه، نحوه بارگذاری مطالب آموزشی توسط کارشناسان واحد آمار و فناوری اطلاعات ارائه گردید.
مقرر شد از این پس کلیه مطالب و محتوای علمی تولید شده مراکز از جمله مقالات ، پایان نامه ، جزوه های آموزشی و … در سامانه مذکور بارگزاری شود.

واحد آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات