برگزاری جلسه همفکری جهت الکترونیکی شدن فرایند ها در معاونت دانشجویی و فرهنگی

برگزاری جلسه همفکری جهت الکترونیکی شدن فرایند ها در معاونت  غذا و دارو و معاونت آموزشی دانشگاه

اولین دوره بازدید و جلسه همفکری از مراکز تابعه دانشگاه جهت بررسی وضعیت وبومتریکس زیرپورتال ها  و الکترونیکی شدن فرایند ها ، در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۳  از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه انجام پذیرفت.

این جلسات باحضور مدیران ، رابط زیرپورتال ها ، سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و کارشناس پورتال واحد فناوری دانشگاه برگزار گردید.

درابتدا وضعیت زیرپورتال بر اساس شاخص های وبومتریکس و درج محتوا در چند ماه اخیر بررسی گردید و در ادامه درخصوص چرخه نحوه الکترونیکی شدن برخی از فرایند ها تبادل نظر  و همفکری گردید.

واحد آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات