رفع مشکل عدم پرینت اتوماتیک دورو توسط پرینترهای دوروزن

printer

پرینتر دوروزنی که جند روزی است از حالت دوروزن اتوماتیک به دستی خارج شده، بعد از حذف درایور و نصب مجدد آن همچنان مشکل حل نشد حتی با برگرداندن تنظیمات پرینتر به پیشفرض خود هم مشکل برطرف نشد، بعد از جستجو در اینترنت به متن جالبی که به سادگی این عیب را برطرف می کرد برخورد کردم که مراحل آن به ترتیب زیر می باشد.

امیدوارم اگر شما هم دچار این مشکل شدید با این روش به نتیجه برسید

Re: Windows 7 – No auto both sides printing

To enable two-sided automatic printing on the print drivers, follow the steps given below:

  1. Click Start and select Printers and Faxes.
  2. Right-click on the printer driver, and select Printer Properties.
  3. Click on Device Settings tab and select Installable Options.
  4. Next to Duplex Unit (for 2-Sided Printing), select Installed and click OK.

That should make it possible for you to automatically print on both sides of the page. Of course you will need to select the Print on Both Sides option inthe Finishing tab in Printer Preferences. — Good luck

مهندس آرزو جعفرنژاد

دانشکده دندانپزشکی

دریافت فایل:printer